About

Angela Fehrmann studeerde aan de KABK te Den Haag. Ze werkt met olieverf of gemengde techniek, soms verwerkt ze haar schilderijen in een installatie. Haar inspiratiebron is de natuur, de evolutie, de kringloop van ontstaan en vergaan, de tijd.

“Ik bevind me graag in de natuur. De wijdte van de zee, de pootjes van een bij, de glans van een schelp. Ik verwonder me, het is niet alleen de schoonheid, die me raakt. Ik zie de natuur vaak als metafoor voor het dagelijkse leven.

De tijd, altijd weer hetzelfde, maar toch anders. Begin en einde- een kringloop.

Ik heb me als kind al verbonden gevoeld met de natuur, altijd buiten, bomen beklimmen, kikkers onderzoeken. In de natuur is alles met elkaar verbonden. Ik verzamel levensresten, insectenlijkjes, ingedroogde kikkers, botten en schelpen. Al die sporen vertellen een verhaal, ze zijn een metafoor voor het leven.

Zo ook de zee, de horizon, wijdte en toch zie je een grens, die steeds verder verschuift, hoe dichterbij  je komt. In de natuur speelt de tijd een grote rol, zonsop- en ondergang, eb en vloed, de jaargetijden, de levenscyclus. Tegelijk valt de tijd weg, alles is oneindig.

Is het oneindig?

Angela Fehrmann studied at the KABK in the Hague. She likes to work with oil paint or mixed media and sometimes incorporates her paintings in an installation. Her inspiration source is the nature, the evolution, the cycle of creation and decay and time.

“I love being in nature. The vastness of the see, the legs of a bee, the shine of a shell. It amazes me, it is not just the beauty that touches me. I see nature often as a metaphor for daily life.

Time, always the same yet different. Start and end an everlasting cycle.

Ever since I was a child I felt connected with nature, always outside, climbing trees, examining frogs. In nature everything is connected. I collect remains of life, dead insects, dried frogs, bones and shells. All these tracs tell a story, they are a metaphor for life.

Together with the sea, the horizon, width and yet you see a border that continues to shift as you get closer. Time plays a big role in nature, sunrise and set, ebb and flow, the seasons, the cycle of life. At the same time, time falls away, everything is infinite.

Is it really infinite?”